KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Vedtatt den 27.04.2005 av kommunestyret i Bjerkreim kommune i medhold av lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, 31, 34 og 79.

GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 Formål.

Formålet med denne forskriften er å sikre at håndteringen av husholdningsavfall i kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndal skjer på en god ressurs- og miljømessig måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det skal legges vekt på en miljømessig god drift i alle ledd fra den enkelte abonnent til sluttbehandling av avfallet.

§ 2 Definisjoner.

Med forkortelsen DIM menes i denne forskrift Dalane Miljøverk IKS.

Med avfall forstås (jfr. forurensningslovens §27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall ( farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdnings- eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Som risikoavfall regnes patologisk og smittefarlig avfall fra legekontorer, veterinærer, sykehus, sykehjem og lignende.

Med EE-avfall menes kasserte elektriske – og elektroniske produkter.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltid.

Med våtorganisk avfall menes.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

Med restavfall menes forskjellig avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av husholdnings- eller næringsavfall og som går til sluttbehandling (deponering eller forbrenning).

Med kildesortering menes at abonnenten eller avfallsprodusenten holder visse avfallstyper atskilt og leverer disse avfallstypene i anviste oppsamlingsenheter eller bringer disse til godkjent mottakssted.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er leid/festet bort for 30 år eller mer, kan festeren regnes som abonnent.

Med fellesabonnement menes at flere abonnenter deler samme oppsamlingsenhet for en eller flere avfallstyper. En av abonnentene må da stå som ansvarlig kontaktperson overfor DIM, mens hver enkelt eiendom tilknyttet fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin andel.

Med oppsamlingsenhet menes beholder, sekk eller container hvor forskjellig typer avfall skal anbringes.

Med returpunkt menes ubemannet mottaksplass med beholdere for innsamling av utsorterte avfallstyper som for eksempel glass, metall, papp og plast.

Med gjenvinningsstasjon menes bemannet og spesielt tilrettelagt mottaksplass for avfall.

§ 3 Virkeområde.

Denne forskrift gjelder:

 • Bjerkreim kommune
 • Alle typer avfall som kommunene etter forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet myndighet er tillagt myndighet over.
 • Alle bolig- og hytteeiendommer og andre steder hvor det oppstår husholdningsavfall.
 • Abonnentens ansvar for sortering, oppbevaring og levering av husholdningsavfall og spesialavfall.
 • DIMs ansvar for innsamling, transport og behandling av avfallet.
 • Fastsettelse av avfallsgebyr for renovasjonstjenesten.

§ 4 Renovasjonsordningen.

I kommunen er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall. Alle eiendommer m.v. som faller innenfor § 3 omfattes av denne avfallsordningen.

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall og spesialavfall.

DIM skal sørge for innsamling av husholdningsavfallet og spesialavfallet i henhold til denne forskrift.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i kommunen. Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen.

§ 5 Unntak.

DIM kan administrativt i enkeltsaker og etter skriftlig søknad gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra bestemmelser i regelverket dersom rimelig grunn tilsier dette. Søknader om unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gårds- og bruksnummer

§ 6 Renovasjonsgebyrer.

Abonnenten skal betale et årlig renovasjonsgebyr til dekning av renovasjonstjenestens utgifter til administrasjon, oppsamling, innsamling og behandling av avfallet. I tillegg til årsavgiften kan abonnenten avkreves gebyr for tilleggstjenester som inn- og utlevering av utstyr og materiell, ekstra avfallsinnsamling, ved levering til mottaksplasser m.v.

DIM har anledning til å foreslå differensierte gebyrsatser. Satsene skal i så fall fastsettes slik at de fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og materialgjenvinning.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret i samsvar med gebyrsatser vedtatt i årsbudsjettet for DIM.

Renovasjonsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6.1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov av 6.juni 1975 nr.29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26 og 27 tilsvarende.

§ 7 Hygiene.

Renovasjonen skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale og lokale helse- og veterinær- myndigheters krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles. Det vises her til følgende lover og forskrifter:

 • Lov om kommunehelsetjenesten av 1982 med kommunale helseforskrifter.
 • Forskrift om oppbevaring av avfall og om renovasjon av 10.09.70.
 • Lov om rottebekjempelse av 05.06.46.
 • Forskrift om utrydding av rotter m.v. av 05.06.46.
 • Forskrift om hygieniske forhold i hytteområder og lignende av 10.09.70.
 • Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.03.81 med endringer.
 • Forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall av 13.07.98.

Helse- og veterinærmyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene og oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 8 Forandring av abonnementsforhold.

Eier av eiendom er pliktig å gi skriftlig melding til DIM om endringer i abonnementsforholdet vedrørende for eksempel eierskifte, fraflytting, nedriving, brann, seksjonering, bruksendring, etc. Gebyrplikten løper til melding er mottatt.

§ 9 Klager.

Klager på vedtak fattet administrativt av DIM med hjemmel i denne forskrift, rettes skriftlig til DIM, og avgjøres av DIMs styre.

§10 Straff.

Ved overtredelse av renovasjonsforskriften kan abonnenten straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd.

BOLIGRENOVASJONEN

§11 Omfang av boligrenovasjonen.

Renovasjonsordningen gjelder alle eiendommer og gårdsbruk, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning, der det oppstår husholdningsavfall. Fraflyttede, ubebodde eiendommer og gårdshus som ikke brukes til andre formål, kan fritas fra renovasjonsplikten.

For fraflyttede, ubebodde eiendommer og gårdsbruk som brukes som overnattingssted i drifts- eller fritidssammenheng, gjelder renovasjonsplikten som for hytter/fritidshus.

Renovasjonsordningen for boligeiendommer består av to systemer, en henteordning og en bringeordning. Henteordningen innebærer at DIM henter enkelte avfallsfraksjoner hos abonnenten.

Bringeordningen innebærer at abonnenten selv må frakte avfallet til DIMs avfallsmottak i form av returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

De eiendommer som omfattes av denne paragraf, har plikt til å slutte seg til boligrenovasjonen. Renovasjonsordningen gjelder hele året. Hentefrekvens av avfallet reguleres av DIM.

§12 Abonnentens plikter.

 • Abonnent som omfattes av den kommunale innsamlingsordningen for husholdningsavfall, skal sørge for å ha de oppsamlingsenheter som DIM bestemmer.
 • Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med denne forskrift.
 • Abonnenten skal ha tilstrekkelig stor eller antall oppsamlingsenheter for oppbevaring av avfallet. DIM kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom de ikke tilfredsstiller kravene.
 • Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan DIM besørge oppsamlingsenhetene rengjort og sende regning til abonnenten for utført arbeid.
 • Avfallsfraksjoner skal, etter nærmere bestemmelser, sorteres ut og legges i den oppsamlings- enhet som er bestemt. Ved uttilstrekkelig sortering kan DIM besørge ettersortering eller annet nødvendig arbeid utført på abonnentens regning.
 • Det er ikke tillatt å legge stein og jord, flytende avfall, varm aske, større mengder dyre- og fiskeavfall, etsende/eksplosive eller selvantennelige stoffer, EE-avfall, farlig avfall og risikoavfall i oppsamlingsenhetene. Dette avfallet må abonnenten selv bringe til godkjent mottaksplass (gjenvinningsstasjon eller avfallsplass).
  Det samme gjelder bygg- og rivingsavfall, store mengder hageavfall, eternit og PCB-holdige isolerglassruter.
 • Husholdningsavfall som ikke passer eller ikke skal legges i oppsamlingsenheten i henteordningen, plikter abonnenten selv å bringe til DIMs returpunkt eller gjenvinningsstasjon.
 • Abonnenten er ansvarlig for skader på oppsamlingsenhetene som skyldes feilaktig bruk, hærverk eller lignende.
 • Dersom det oppstår skader på renovatøren eller materiellet, og disse skadene beviselig kan tilbakeføres til misbruk av renovasjonsordningen fra abonnentens side, kan abonnenten bli erstatningspliktig.

§13 DIMs ansvar

 • DIM skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har et miljømessig, hygienisk og effektivt tilbud for å få levert sitt husholdningsavfall – herunder muligheter for kildesortering av husholdningsavfallet.
 • DIM avgjør når en oppsamlingsenhet må repareres eller fornyes, og skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med disse forskrifter.
 • DIM skal gi råd og veiledning om avfallstekniske spørsmål/problemer.

§14 Krav til oppsamlingsenhetene.

 • Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.
 • DIM bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes, hvor store de skal være, og det antall oppsamlingsenheter som abonnenten må ha.
 • DIM skal ved innføring av nye innsamlingssystemer sørge for innkjøp og utplassering av utstyr og oppsamlingsenheter.

§15 Plassering av oppsamlingsenhetene.

 • Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at det ikke er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaringsplassen eller i forbindelse med tømmingen.
 • Oppsamlingsenhetene skal på hentedagen plasseres maks. 3 meter fra veikanten.
 • Plasseringen på hentedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer, og slik at renovatøren er sikret mot forulempninger fra hus- og kjeledyr.
 • Abonnenten skal rette seg etter renovatørens anvisning vedrørende korrekt plassering av oppsamlingsenheten.

§16 Henteordningen.

 • DIM skal hente avfallet regelmessig etter nærmere bestemt og kunngjort tømmerutine.
 • Innsamlingen skal normalt skje i tidsrommet 07.30 – 15.00.
 • Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten.
 • Renovatøren er ikke pliktig å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med forskriftene.
 • Ved endring av tømmerutinen skal abonnenten varsles i god tid på en hensiktsmessig måte.
 • Innsamlingen skal foregå slik at beboere og andre ikke unødig sjeneres av støy, støv eller lukt.
 • Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei.Innsamlingsruten skal som hovedregel følge offentlig vei. DIM bestemmer kjørerutene.
 • Der offentlig eller privat vei betjener flere enn to husstander, eller går til aktivt gårdsbruk med regelmessig lastebiltrafikk knyttet til driften, skal henting etter vei inngå i den faste innsamlingsruten.
 • Henting etter privat vei kan bare skje etter særskilt avtale med veieieren og på de vilkår DIM setter til veistandard og vedlikehold. Som kjørbar vei menes vei med tilstrekkelig bredde, kurvatur og stigningsforhold, samt styrke til å tåle en lastebil med 10 tonn akseltrykk. Veien må ha en fri høyde på minst 4,0 meter. DIM skal holdes skadesløs for skader som oppstår ved trafikkering av renovasjonsbil på privat vei. Om vinteren må veien være brøytet for snø og om nødvendig strødd.

§17 Kompostering.

Abonnenten kan, etter søknad til DIM, gis adgang til behandling av våtorganisk avfall i egen kompostbeholder på følgende betingelser:

Krav til utstyret:

 • Kompostbeholderen skal være tilstrekkelig isolert for varmkompostering med driftstemperatur minst 50º C og med volum ca. 250 liter.
 • Kompostbeholderen skal være sylindrisk uten skarpe hjørner og laget av syrebestandige materialer som rustfritt stål eller plast.
 • Kompostbeholderen skal ha sikring mot dyr og fugler og være utstyret med både lufting og drenering.

Krav til plassering:

 • Kompostbeholderen skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer og slik at drensvann kan ledes bort eller infiltreres i grunnen uten at det medfører forurensning av omgivelsene.

Krav til drift:

 • Abonnenten må ha et tilstrekkelig stort bruksareal på egen eiendom for den ferdige komposten.
 • Abonnenten må dokumentere at han har tilstrekkelig kunnskaper om komposteringsprosessen.
 • Abonnenten må forplikte seg til å drive komposteringen regelmessig gjennom hele året.
 • Abonnenten må inngå en særskilt komposteringsavtale med DIM som også vil føre tilsyn med driften.

§ 18 Gjødselkjellerbruk.

Abonnenter på gårdsbruk som har blautgjødsellager for husdyrgjødsel kan, etter søknad til DIM, gis adgang til behandling av våtorganisk avfall i disse anleggene på følgende betingelser:

Krav til anlegg:

 • Blautgjødsellageret må være tett og forsvarlig sikret mot dyr og fugler.
 • Blautgjødsellageret må være i kontinuerlig bruk av husdyr.
 • Blautgjødsellageret må ha luke eller hull som enkelt kan betjenes ved innkast av avfallet.

Krav til drift:

 • Avfallet som kastes, må være fritt for helse- og miljøgifter.
 • Ved utkjøring av gjødsel må avfall som ikke er nedbrutt, holdes tilbake i gjødsellageret og ikke spres utover på arealer.

HYTTERENOVASJONEN

§19 Omfang av hytterenovasjonen.

Renovasjonsordningen gjelder alle eiendommer med hytter, fritidshus og andre bygg, herunder faststående campingvogner og bobiler, som nyttes som tilholdsted i fritidssammenheng.

Renovasjonsordningen for hytteeiendommer består av et bringesystem. Dette innebærer at abonnenten selv må frakte avfallet sitt til DIMs avfallsmottak i form av avfallsstativ, avfallscontainer, returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

Avfallsstativer og containere som er utplassert og merket for hytterenovasjon, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidshus.

De eiendommer som omfattes av denne paragraf, har plikt til å slutte seg til renovasjonsordningen.

Renovasjonsordningen gjelder hele året. Hentefrekvens av avfallet reguleres av DIM.

§20 Abonnentens plikter.

 • Abonnenten må på egen eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte, slik at det ikke oppstår hygieniske eller estetiske ulemper eller fare for dyrelivet.
 • Den enkelte abonnent må selv bringe sitt avfall til en av de utplasserte oppsamlingsenheter (container/beholder/stativ) som er beregnet for avfall fra hytter/fritidshus.
 • Det er ikke tillatt å legge stein og jord, flytende avfall, varm aske, større mengder dyre- og fiskeavfall, etsende/eksplosive eller selvantennelige stoffer, EE-avfall, farlig avfall og risikoavfall i oppsamlingsenhetene. Dette avfallet må abonnenten selv bringe til godkjent mottaksplass (gjenvinningsstasjon eller avfallsplass).
  Det samme gjelder bygg- og rivingsavfall, store mengder hageavfall, eternit og PCB-holdige isolerglassruter, samt husholdningsavfall som pga. sin størrelse eller form ikke passer i oppsamlingsenhetene.
 • På de steder det er tilrettelagt for mottak av forskjellige avfallsfraksjoner, skal avfallet sorteres og legges i fraksjonsbeholderne.

§21 DIMs ansvar.

 • DIM skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har hensiktsmessige og tilstrekkelig antall med oppsamlingsenheter for hytterenovasjonen.
 • DIM skal sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhetene og holde oppstillingsplassene ryddige.